Stockholms Stadshus

Jag har samarbetat med Walk the Talk (WTT) i flera omgångar med olika grupper och det har alltid fungerat mycket bra, säger Jonas Schneider, vVD för Stockholms Stadshus AB.

– De är mycket duktiga på att känna in vad varje enskild grupp står inför och behöver. I alla våra gemensamma processer skapas resultat genom ökad självkännedom hos medarbetarna i kombination med en utveckling av hela gruppen.

Ledningen för Stockholms Stadshus AB har en mycket central position i Stockholm. Härifrån kanaliseras beslut från stadens politiker ut till dem som ska stå för genomförandet i bolagssektorn.

”Det är en komplex arbetssituation för våra medarbetare, inte minst för att det ytterst är politiken som bestämmer. Vår egen verksamhet handlar mycket om styrning och uppföljning” Jonas Schneider, vVD för Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som ett sammanhållande bolag för flertalet av stadens företag. I koncernen finns 16 aktiva dotterbolag, verksamma med allt från infrastruktur och bostadsförsörjning till näringslivsbefrämjande arbete.

– Vi arbetar med att förändra vårt arbetssätt för att bättre ta vara på medarbetarnas totala kompetens. Utgångspunkten var en grupp kompetenta, högpresterande individer med hög leveranssäkerhet. Det fanns dock en potential att höja kvaliteten på vår verksamhet ytterligare genom att skapa en mer samlad grupp. Därför tog vi hjälp av WTT, berättar Jonas Schneider.

Särskilt fokus har under processen legat på att skapa förutsättningar för att driva förändring i nästa led.

– Vi vill spela en aktivare roll som förändringsledare för våra dotterbolag. Inte bara analysera, utan genom att skapa förståelse för besluten få ett effektivare genomförande. Eftersom vi är en liten organisation behöver vi få ut bästa möjliga växelverkan mellan medarbetarnas sakkunskap och deras personliga egenskaper.

Processen tillsammans med WTT inleddes genom test av personliga styrkor och svagheter med testverktyget Harrison Assessment.

– Testerna lägger en grund för fortsättningen och syftar till att ge både personerna och gruppen som helhet större självkännedom. Det handlar om att synliggöra, inte i första hand om att förändra människor i grunden, säger Jonas Schneider.

Han betonar att vissa saker kan fortsätta att vara precis som de är.

– Men det kan också finnas fakta vi behöver vara vaksamma på för att kunna fatta bättre beslut, till exempel när vi ska fördela ansvarsområden mellan oss.

En gemensam diskussion har också hållits kring ägardirektiven från staden och hur ledningen för Stockholms Stadshus ska förhålla sig till dem.

– Om vi inkluderar fler av oss i våra processer börjar det hända mer. Ledarskapet blir mer dynamiskt. Det blir en del extrajobb initialt, men resultatet kommer å andra sidan snabbare om vi jobbar på rätt sätt, säger Jonas Schneider.

– Det är viktigt att vi i koncernen ses som en resurs. Därför handlar det här arbetet också om att stärka vårt interna varumärke.

Kund
Stockholms Stadshus AB
Verksamhet
Moderbolag för Stockholms stads bolag
Utmaning
Stärka medarbetarna som ledare