Green Cargo

– Vårt bolag har många styrkor, men vi måste hela tiden ifrågasätta om vi gör saker på bästa möjliga sätt, säger Jan Kilström, VD för Green Cargo, som erbjuder godstransporter på järnväg över hela Skandinavien och på den europeiska kontinenten.

– Vi möter tuff konkurrens, inte minst från lastbilstransporter, och förutsättningarna på marknaden påverkas kraftigt av lagar och regler.

Sedan Jan Kilström tillträdde som VD 2013 har fokus varit inställt på förändring.

– Vi ser över hela verksamheten, var vi ska finnas och var vi ska ha våra resurser. Vi arbetar fram ett starkare, modernare och effektivare Green Cargo, i dialog med våra kunder.

För att nå högre lönsamhet kombineras effektiviseringar med en tillväxtplan.

– Jag har i olika tidigare roller haft ett samarbete med WTT i många år, så det var naturligt att kontakta dem i det här läget. De tillför mycket i vår process, både genom konkreta åtgärder och som bollplank och rådgivare, säger Jan Kilström.

Kommunikationen med cheferna har hög prioritet.

– Vi vill få fler chefer engagerade i förändringsresan och en viktig del var att stärka kommunikationen med dem.

Basen i den dialogen är nu ett årligt möte för alla chefer, ungefär 100 personer, som träffas under ett par dygn. WTT deltar aktivt i såväl upplägg som genomförande. Förberedelserna pågår många månader i förväg och innefattar en lång rad kontakter ute i organisationen för att fånga upp frågor, farhågor och idéer som sedan ligger till grund för olika programpunkter under chefsmötet.

Tanken är att lyhördheten mot deltagarna skapar förutsättningar för att frågetecken kan rätas ut och samstämmigheten kring företagets strategi bli större. Handlingskraften ökar när fler arbetar i samma riktning.

– Det är en utmaning att nå ut i organisationen. Våra medarbetare finns i hela Sverige, och även i Norge. Många är ständigt i rörelse. Cheferna är viktiga kommunikationskanaler, säger Jan Kilström.

walk_the_talk_green_cargo_in

Flera konkreta kommunikationsinsatser har genomförts i samarbete med WTT för att stötta förnyelseprocessen, till exempel produktion av filmer med produktpresentationer samt livesändningar via webben till samtliga medarbetare.

Parallellt har ett mer övergripande arbete med en ny kommunikationsstrategi påbörjats.

”Vi ska tydliggöra de fördelar våra kunder kan få genom vårt erbjudande” Josefsson, Green Cargos marknads- och kommunikationschef

En kartläggning av den aktuella situationen, externt respektive internt, har genomförts med hjälp av WTT.

– Vi började med att träffa ett 30-tal kunder och har sedan gått vidare med skaffa oss en bild av läget inom organisationen. Analyser och slutsatser av det arbetet ligger sedan till grund för att formulera en målbild. Det ska vara tydligt var vi är och vad vi har kvar att göra, säger Sohana Josefsson.

Av kommunikationsstrategin kommer bland annat att framgå vilka målgrupper som ska prioriteras, vilken typ av budskap som ska spridas och hur kanaler för budskapen ska väljas. Mot bakgrund av detta skapas sedan aktivitetsplaner.

– Allt utformas inom ramen för företagets övergripande strategiska ramverk. Vi räknar med att kommunikationsstrategin ska vara vägledande för Green Cargo åtminstone några år och göra det möjligt att skapa kontinuitet i vår kommunikation, säger Sohana Josefsson.

Kund
Green Cargo
Verksamhet
Godstransporter med tåg
Utmaning
Öka företagets konkurrenskraft